Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru, a skutki w podatku dochodowym

Anna Copp27 września 2015Komentarze (1)

Pisałam już jaki skutek ma wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru w podatku VAT, a teraz czas na skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Skoro, z ustawy o podatku VAT wynika, że podatnik ma prawo wystawić fakturę VAT na 30 dni przed dniem wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru (a w niektórych sytuacjach nawet wcześniej), pojawia się wątpliwość, kiedy w takim przypadku powstaje przychód podatkowy.

Tak w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i osób prawnych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Jeśli wystawisz fakturę VAT przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru oraz przed otrzymaniem należności, to za wyjątkiem określonych przypadków, przychód powstanie w dacie wystawienia faktury VAT.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią m.in. usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych. W tym przypadku datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o CIT i art. 14 ust. 1e ustawy o PIT).

Na marginesie dodam tylko, że w ocenie organów podatkowych, jeśli otrzymasz należności za niewykonaną jeszcze usługę lub niedokonaną dostawę towaru przed wystawieniem faktury VAT, to przychód powstanie w dacie otrzymania należności (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6.06.2014 r. nr ILPB3/423-126/14-2/EK dotycząca CIT).

Jeśli jako nabywca otrzymasz fakturę VAT, wystawioną przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru, to istotne jest kiedy będziesz mógł potrącić koszty uzyskania przychodów wynikające z przedwcześnie otrzymanej faktury VAT.

Co do zasady (z wyjątkami określonymi w ustawie), koszty potrącane są tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

U podatników prowadzących księgi rachunkowe oraz podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się do poszczególnych lat podatkowych, należy rozróżnić koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów (koszty pośrednie).

Koszty pośrednie, do których można zaliczyć m.in. wydatki na szkolenia pracowników, wydatki ogólnoadministracyjne, etc. są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, (z zastrzeżeniem określonych wyjątków) uważa się dzień, na który ujęto koszty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem przypadku, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Koszty bezpośrednie, obejmujące wydatki, które są ściśle związane z konkretnym przychodem osiągniętym przez podatnika, np. cena nabycia sprzedanych towarów, potrącane są w roku podatkowym, w którym został uzyskany związany z nimi przychód.

W takim przypadku, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymasz fakturę VAT dotyczącą kosztów bezpośrednich, to wynikające z faktury koszty, będziesz mógł potrącić dopiero po osiągnięciu odpowiadających im przychodów.

W przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, którzy nie rozliczają kosztów tak jak podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (z zastrzeżeniem określonych wyjątków), uważa się, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Podatnicy ci zaliczają dany koszt do kosztów uzyskania przychodów  w dacie jego poniesienia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie skutki wywołuje wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru w podatku VAT, zapraszam Cię do przeczytania mojego wpisu pt.: Wystawienie faktury vat przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru a skutki w podatku vat.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

www.facebook.com Maj 5, 2019 o 03:51

Ѕome trսly excellent ⅽontent on thіs website, tһank yoᥙ foг contribution.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: