Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Split payment – czyli zapłata faktury w dwóch częściach

Anna Copp19 lutego 2018Komentarze (0)

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności, polega na oddzielnej zapłacie kwoty netto i kwoty podatku VAT wynikających z otrzymanej faktury.

Przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Ze split payment będą mogli skorzystać podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. W takiej sytuacji przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury, płatność faktury nastąpi na dwa rachunki bankowe, tj.:

 • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT;
 • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo będzie rozliczana w inny sposób.

Jeśli więc otrzyzdjęcie blogmamy od naszego kontrahenta fakturę opiewająca na kwotę 1.000 zł netto + 230 zł VAT, to kwotę 1.000 zł zapłacimy na „zwykły” rachunek kontrahenta, a kwotę podatku VAT 230 zł na rachunek VAT.

Zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności może następować jedynie w złotych polskich.

Rachunek VAT ma być zakładany przez banki i SKOKi dla każdego podatnika VAT, a skorzystanie ze split payment nie powinno wpływać na zwiększenie opłat za przelewy. Na rachunek VAT nie będą mogły być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT, co oznacza że zasadniczo nie będziesz mógł wypłacać z tego rachunku środków na swoje inne potrzeby.

Jednakże za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być przekazane na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. Podatnik we wniosku do naczelnika powinien określić wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana na inny rachunek. Zgoda określająca wysokość środków, jaka ma zostać przekazana, będzie udzielana w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Następnie na podstawie informacji uzyskanej od naczelnika urzędu skarbowego, bank przekaże środki na wskazane przez podatnika konto.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówi jednak wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:

 1. w przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku – w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji;
 2. w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
 • zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku,

          lub

 • wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Mechanizm split payment będzie dobrowolny, a więc podatnicy nie będą mieli obowiązku płacić jednej faktury w dwóch częściach, tj. osobno kwoty netto i osobno podatku VAT, nadal będzie można zapłacić fakturę jednym przelew czy też w inny sposób, np. gotówką.

Jednakże przepisy przewidują zachęty dla podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności:

 • Zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego o kwotę wyliczoną według określonego wzoru, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.
 • Brak odpowiedzialności solidarnej – do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takim przypadku nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 (wyroby stalowe, paliwa, i inne)  wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.
 • Brak stosowania sankcji dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe oraz w wysokości 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.
 • Brak stosowania sankcji w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podających kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzających czynności, do których mają zastosowanie przepisy  58 (czynności bezwzględnie nieważne) i art. 83(czynności pozorne) Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.
 • Brak stosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% ( 56b Ordynacji podatkowej) do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Powyższe udogodnienia nie znajdą jednak zastosowania do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

 1. została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
 2. stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
 3. podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
 4. potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy  58 (bezwzględna nieważność) i art. 83 (pozorność) Kodeksu cywilnego.

Ponadto przywilej związany z odstąpieniem od stosowania 150% stawki odsetek za zwłokę nie znajdzie zastosowania do zaległości podatkowej w podatku przekraczającej dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

Dotarły do mnie już Wasze wątpliwości, czy urząd skarbowy będzie miał dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT i czy będzie mógł nimi samodzielnie dysponować. Mogę powiedzieć tyle, że przepisy nie przewidują dostępu urzędu skarbowego do rachunków VAT ani możliwości samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na tych rachunkach.

Co również istotne, w mojej ocenie korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności będzie uznawane za jedną z  przesłanek zachowania przez podatnika należytej staranności w relacjach z kontrahentem.

Jestem ciekawa jak split payment będzie funkcjonował w praktyce, natomiast myślę że ze względu na korzyści jakie ze sobą niesie część podatników zdecyduje się na jego stosowanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: