Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ograniczenie kwartalnego rozliczania podatku VAT – którzy podatnicy nie będą mogli rozliczać się kwartalnie?

Anna Copp08 stycznia 2017Komentarze (0)

Okres świąteczny wbrew pozorom pochłania sporo czasu, dlatego teraz zamierzam nadrobić zaległości w pisaniu na blogu.

Przełom roku wiązał się z licznymi zmianami podatkowymi. Dziś poruszę jedną z istotnych dla wszystkich przedsiębiorców zmian. Mianowicie, będzie o zmianie dotyczącej okresów rozliczania podatku VAT. Ustawa o VAT przewiduje miesięczne okresy rozliczania podatku VAT, co oznacza składanie deklaracji VAT-7 oraz kwartalne okresy rozliczania podatku VAT, co wiąże się ze składaniem deklaracji VAT-7K.

Do końca 2016 r. z kwartalnego rozliczania podatku VAT, oprócz małych podatników, mogli korzystać również podatnicy, którzy ze względu na osiągnięte obroty nie mieli statusu małego podatnika, a którzy wybrali kwartalne okresy rozliczeniowe.

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. zasady te uległy istotnym zmianom. Obecnie podmioty inne niż mali podatnicy, nie będą mogły rozliczać podatku VAT kwartalnie, a tylko w okresach miesięcznych.

Przypomnijmy że mały podatnik, to podatnik podatku od towarów i usług:

a)u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (w 2017 r. jest to kwota 5.157.000 zł),

b)prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (w 2017 r. jest to kwota 193.000 zł).

Kwartalna metoda rozliczeń jest stosowana przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową, a także może być stosowana przez małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego. Takie zawiadomienie powinno zostać złożone nie później niż do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik pierwszy raz złoży kwartalną deklarację.

Tacy podatnicy mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, jednakże dopiero po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Przypomnijmy że w przypadku rozliczania miesięcznego, podatek powinien zostać zapłacony do dnia 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W przypadku rozliczania za okresy kwartalne, zapłata podatku następuje do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeśli podatnik przekroczy wymagany limit obrotów i nastąpi utrata status małego podatnika, jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Co istotne, w przypadku niektórych małych podatników brak możliwości skorzystania z kwartalnego rozliczania podatku VAT. Z możliwości tej nie będą mogli skorzystać:

1) podatnicy nowo zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych) – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja na potrzeby podatku VAT. Zasada ta znajdzie zastosowanie do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 20116 r.;

2) podatnicy którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku VAT (takich jak paliwo, złoto, wyroby stalowe), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł. W tym przypadku jednak przepisy przewidują określone wyjątki.

W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę 50.000 zł podatnik utraci możliwość kwartalnego rozliczania podatku i będzie obowiązany do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

W wyniku wprowadzenia zmian, znaczna część podatników utraci możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT, a wraz z nią możliwość dłuższego dysponowania gotówką, którą teraz będą musieli odprowadzać co miesiąc do urzędu skarbowego. Rozliczanie podatku w okresach miesięcznych prowadzi również do częstszych kontaktów z urzędem skarbowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: