Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Obowiązkowy split payment

Anna Copp21 listopada 2019Komentarze (0)

Od 1 listopada 2019 r. obowiązują przepisy zgodnie, z którymi w pewnych przypadkach obowiązkowe jest zastosowanie metody podzielonej płatności.

Szczegółowo o split payment pisałam już we wcześniejszym wpisie. Przypomnę tylko pokrótce, że metoda podzielonej płatności polega na oddzielnej zapłacie kwoty netto i kwoty podatku VAT wynikających z otrzymanej faktury.

Obowiązkowy split payment – kiedy?

Obowiązkowe zastosowanie metody podzielonej płatności wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  • transakcja dotyczy dostaw towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT (m.in. wyroby stalowe, elektronika, złom i odpady, surowce wtórne, części samochodowe i motocyklowe, akumulatory, paliwa napędowe, usługi budowlane),
  • obie strony transakcji są podatnikami VAT,
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

W przypadku pozostałych transakcji, zastosowanie split paymnet jest dobrowolne.

W przypadku gdy kwota wynikająca z faktury rozliczana jest w drodze potrącenia, brak obowiązku stosowania metody podzielonej płatności.

Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

W założeniu, od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności w obrocie krajowym zastąpił odwrócone obciążenie.

Obowiązki

Sprzedawca na wystawianej fakturze, obowiązany jest dodać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku otrzymania faktury z powyższą adnotacją, nabywca zobowiązany jest do uregulowania należności wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

Jeżeli wystawiona faktura będzie obejmować kilka pozycji, ale np. tylko względem jednej z nich istnieje obowiązek zastosowania split payment, nabywca może zdecydować czy całą fakturę ureguluje z zastosowaniem metody podzielonej płatności, czy też tylko tę jedną pozycję.

W przypadku otrzymania faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, nabywca zobowiązany jest sprawdzić, czy zawarte w niej pozycje są wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT. W razie stwierdzenia, że otrzymana faktura zawiera taką pozycję, nabywca jest zobowiązany do zapłaty wynikającego z faktury podatku VAT w drodze split payment.

Sankcje

W razie wystawienia faktury VAT bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Wystawca faktury będzie mógł uniknąć powyższej sankcji, jeśli nabywca ureguluje wynikającą z faktury należność w drodze mechanizmu podzielonej płatności. W tym celu, wystawca powinien poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności.

Przepisy przewidują również określone sankcje dla nabywcy. W razie niedokonania płatności za pomocą split payment, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. W związku z powyższym, nabywca nie powinien polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć podzielonej płatności. Nabywca musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył oraz czy wiążą się z tym dla niego określone obowiązki. Wspomniana sankcja nie będzie mieć zastosowania, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury.

W razie uiszczenia płatności z pominięciem split payment, mimo takiego obowiązku, nabywca będzie ponosił konsekwencje również na gruncie podatku dochodowego. Mianowicie, tak zapłacona kwota nie będzie uznana za koszt uzyskania przychodów. Jeżeli nabywca uznał wydatek za koszt uzyskania przychodów, lecz nie dokonał płatności z zastosowaniem MPP, w wartości w której została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku VAT, należy:

  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody.

Powyższa sankcja nie znajdzie zastosowania, jeżeli podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: