Niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego w KRS to przestępstwo, a w urzędzie skarbowym – wykroczenie skarbowe

Anna Copp        03 lipca 2016        6 komentarzy

Nadszedł wreszcie wyczekiwany przez większość z nas okres letni. Dla niektórych jest to jednak okres wzmożonej aktywności, aby przed sezonem urlopowym zamknąć wszystkie ważne sprawy. Okres ten, to również ostatnia chwila na złożenie w KRS i w urzędzie skarbowym rocznego sprawozdania finansowego.

Na kierowniku jednostki, którym w spółkach kapitałowych jest zarząd, spoczywa obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdanie finansowe, opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym terminie składa się również sprawozdanie z działalności jednostki.

Jako że roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli zasadniczo do końca czerwca (chyba że w danej jednostce rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym), to ostatnim dniem na złożenie w KRS sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów jest 15 lipca.

Warto pamiętać, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie, najpierw w ciągu 15 dni po tym terminie, a następnie 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi dokumentami.

Ponadto, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Jeśli sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, to ostatnim dniem na złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym jest 10 lipca.

Każdy z Was pewnie zdaje sobie sprawę z istnienia obowiązku składania w KRS oraz w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów. Nie każdy jednak jest świadomy, jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku.

Pierwszą grupę stanowią sankcję, które może zastosować KRS, wszczynając postępowanie przymuszające. Jeśli KRS stwierdzi, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, np. sprawozdanie finansowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.

Szczególnie dotkliwą sankcję jaką może zastosować sąd rejestrowy, jest wszczęcie z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy, że podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z rejestru. W przypadku ustalenia, że podmiot posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, sąd rejestrowy umorzy to postępowanie, co nie zwalnia z groźby nałożenia grzywny.

Niezłożenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w KRS, a także nie złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia to przestępstwo, za które kierownikowi jednostki (w spółkach kapitałowych – członkom zarządu) grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności, wymierzane na podstawie Kodeksu karnego.

Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych, przy czym najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych. Oznacza to że najniższa grzywna może wynosić 100 zł, a najwyższa teoretycznie 1.080.000 zł. Jednakże w tym przypadku, tak wysokiej grzywny raczej nie należy się obawiać.

Kara ograniczenia wolności może trwać najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata. Kara ta może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Obowiązek pracy i potrącenie orzeka się łącznie lub osobno.

Od 1 lipca 2015 r. sankcji podlega również niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym. Obecnie, nieprzekazanie w terminie urzędowi skarbowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny. Osobie odpowiedzialnej za niezłożenie sprawozdania finansowego może zostać wymierzona kara grzywny w  granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Grzywna może więc wynosić od 185 zł do 37.000 zł. Oznacza to, że spóźnialskim grozi dodatkowa sroga sankcja, tym razem ze strony organu podatkowego.

Mając na uwadze jak poważne konsekwencje grożą za naruszenie obowiązków sprawozdawczych, mam nadzieję że ci z czytelników, którzy jeszcze nie złożyli sprawozdania finansowego, zdążą przed upływem ustawowych terminów.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina Rokicka Lipiec 3, 2016 o 19:45

Świetny wpis Pani Mecenas! Z moich doświadczeń wynika, że o odpowiedzialności za niezłożenie sprawozdania do urzędu skarbowego niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, mimo, że ta regulacje obowiązuje już od roku.

Odpowiedz

Anna Patoleta Lipiec 4, 2016 o 08:24

Zgadzam się z Panią. Myślę, że bardzo niewiele osób ma świadomość, że niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym to wykroczenie skarbowe.

Odpowiedz

Ryszard Luty 8, 2017 o 10:29

Niestety…łatwo się czyta, ale brak wskazanych regulacji prawnych, czyni ten tekst publicystyczną wypowiedzią.

Odpowiedz

Anna Patoleta Luty 12, 2017 o 10:17

Dziękuje za komentarz – to jest blog, a wpisy tu publikowane powinno się łatwo czytać 🙂

Odpowiedz

joanna Sierpień 2, 2017 o 15:28

Witam. Ciekawa jestem ,wg Pani opinii, na podst. jakiej kwalifikacji z ustawy o rachunkowości będzie można nałozyc sankcję za niedopełnienie pozostałych obowiązków z art.69 np. nie złożenie uchwały itd. bo w 77 pkt 2 i 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości mowa jest wyłącznie o sprawozdaniu.pozdrawiam.

Odpowiedz

Maciek Sierpień 21, 2017 o 11:53

Co w przypadku gdy działalność podmiotu zostaje zawieszona? Data zakończenia roku obrotowego to 31 grudnia, a działalność zostaje zawieszona np. 1 stycznia? Wtedy obowiązek sprawozdawczy dalej obowiązuje?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem acopp@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: