Klauzula obejścia prawa

Anna Copp        15 maja 2016        Komentarze (0)

Przypuszczam, że wielu z Was słyszało o klauzuli obejścia prawa. Brzmi ciekawie, ale czy wiesz co to jest i jakie może dla Ciebie mieć skutki podatkowe?

W ostatnich dniach Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej, wprowadzającą przepisy dotyczące przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, a w szczególności klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Nowe regulacje powinny zainteresować szczególnie tych z Was drodzy czytelnicy, którzy korzystają z mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma zapobiegać unikaniu opodatkowania przez podatników i wyznaczyć granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

W świetle nowych przepisów, jeśli czynność zostanie dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny.

Zwróć proszę uwagę, że czynność oznacza również zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same bądź różne podmioty.

Konsekwencje obejścia prawa mogą być dwojakie. Organ albo określi podatkowe skutki czynności na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Jeśli natomiast okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, to skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano. Oznacza to, że skutki podatkowe będą takie, jak gdyby nie zastosowano sztucznego sposobu działania.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie zostanie zastosowana m.in. jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł.

Nowością jest także opinia zabezpieczająca, umożliwiająca poznanie stanowiska administracji podatkowej dotyczącego transakcji podatnika, do których klauzula potencjalnie może znaleźć zastosowanie.

Sztuczny sposób działania zachodzi wtedy, gdy na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Jeśli pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, okażą się mało istotne, to czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Korzyścią podatkową jest:

1)  niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;

2)    powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Na koniec dodam tylko, że w początkowych założeniach, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania miała obowiązywać wstecz. Ostatecznie jednak, będzie znajdowała zastosowanie do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Dlatego ważnym momentem dla podatników będzie wejście w życie nowelizacji, ponieważ może ona realnie wpłynąć na sytuację podatkową podatników.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem acopp@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: