Wrzesień 2015

Pisałam już jaki skutek ma wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru w podatku VAT, a teraz czas na skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Skoro, z ustawy o podatku VAT wynika, że podatnik ma prawo wystawić fakturę VAT na 30 dni przed dniem wykonania usługi lub dokonania dostawy […]

Czy zdarzyło Ci się wystawić lub otrzymać fakturę VAT, wystawioną przed datą wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru? Czy wiesz jakie ma to skutki na gruncie podatku VAT? Zasadniczo (z określonymi odstępstwami) faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi czy przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru […]

Na to pytanie już wkrótce odpowie NSA w składzie 7 sędziów. NSA postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt: I FSK 1014/14, przedstawił składowi siedmiu sędziów, zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Zagadnienie to pojawiło się podczas rozpatrywania przez NSA skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach z 5 marca 2014 r., sygn. akt: […]

On-line sprawdzisz czy Twój kontrahent to czynny podatnik VAT

Anna Copp        25 września 2015        5 komentarzy

Począwszy od 1 lipca 2015 r. obowiązuje zasada, że mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT ma zastosowanie jeśli nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Tylko pokrótce przypomnę, że odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczania podatku VAT. Aktualnie, listę towarów do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 do ustawy o […]

Zastanawiałam się ostatnio, kiedy wreszcie organy podatkowe będą działały w zgodzie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Ta myśl nasunęła mi się w związku z istotnymi rozbieżnościami pomiędzy stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu u osób fizycznych, w razie zbycia przez wspólnika, udziałów w spółce z o.o. i rozłożenia ceny […]