Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Anna Copp        15 listopada 2015        Komentarze (0)

Od nowego roku czeka nas sporo zmian w przepisach ordynacji podatkowej. Między innymi, od 1 stycznia 2016 r będą obowiązywały aż trzy rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Będzie to stawka podstawowa, stawka obniżona oraz stawka podwyższona.

Aktualnie funkcjonują dwa rodzaje stawek odsetek za zwłokę, tj. stawka podstawowa oraz stawka obniżona stanowiąca 75% stawki podstawowej. W ramach nowego rozwiązania, ustawodawca chce dodatkowo zachęcić podatników do dobrowolnego korygowania błędów oraz zniechęcić tych, którzy uchylają się od prawidłowego rozliczenia podatku.

Stawka obniżona będzie niższa od aktualnie obowiązującej, bowiem będzie wynosiła 50% stawki podstawowej. Aby jednak podatnik mógł skorzystać z jej dobrodziejstwa, muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Podatnik powinien złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłacić zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Oznacza to, że z obniżonej stawki będzie mógł skorzystać tylko ten podatnik, który dość szybko, bo w okresie sześciu miesięcy, skorygują nieprawidłowe rozliczenie. Po upływie tego okresu, podatnika będzie obowiązywała już podstawowa stawka odsetek za zwłokę.

Co jednak bardzo istotne, podatnik powinien podjąć powyższe działania dobrowolnie. Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie znajdzie zastosowania, jeśli korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu podatnikowi zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej lub gdy korekta deklaracji zostanie dokonana w wyniku czynności sprawdzających.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej będzie miała zastosowanie tylko do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym tylko w określonych przypadkach.

Podwyższona stawka odsetek zostanie zastosowana w razie:

  1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  2. korekty deklaracji:
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

– jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu.

Odsetki nie będą naliczane według podwyższonej stawki, jeśli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku nie przekroczy dwóch progów, tj. 25 % kwoty należnej i pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2016 r. ma wynosić 1.850 zł, a jego pięciokrotność 9.250 zł.

Odsetki według wyższej stawki zostaną naliczone również w razie ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku. W tym przypadku, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 150 % stawki podstawowej, niezależnie od rozmiaru nieprawidłowości podatkowych.

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę będzie stosowana w przypadkach, w których nie znajdzie zastosowania stawka obniżona lub podwyższona.

Odsetki od zaległości podatkowych powstałych do końca roku 2015, będą obliczane według dotychczas obowiązujących zasad, tj. według dwóch stawek: podstawowej i obniżonej w wysokości 75% stawki podstawowej.

Jestem ciekawa czy tak znaczne zróżnicowanie stawek odsetek za zwłokę wpłynie na wzrost dobrowolnych korekt.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: