Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu, a przychód spółki z nieodpłatnych świadczeń

Anna Copp        20 marca 2016        Komentarze (0)

Bardzo często w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcję członków zarządu pełnią sami wspólnicy lub pracownicy innej spółki z o.o. będącej wspólnikiem w danej spółce. W większości przypadków, osoby takie wykonują swoje obowiązki bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

Wielokrotnie spotkałam się z pytaniem, czy w takim przypadku po stronie spółki powstanie przychód  z nieopłatnych świadczeń. Rzecz jasna, odpowiedź na to pytanie jest kluczowa z punktu widzenia podatku dochodowego.

Organy podatkowe przyjmują, że w przypadku gdy funkcję członka zarządu, bez wynagrodzenia, pełni osoba będąca wspólnikiem tej spółki, to spółka nie uzyskuje z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Takie stanowisko uzasadnione jest możliwością uzyskania w przyszłości określonych świadczeń od spółki, np. dywidendy. Nie ulega wątpliwości, że wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu, jest realnie zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę, co może i jemu przynieść wymierne korzyści. Oznacza to, że pomiędzy nieodpłatnym zarządzaniem spółką, a korzyściami ekonomicznymi, które członek zarządu może uzyskać od spółki zachodzi ekwiwalentność, co wyklucza powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe jeśli chodzi o nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu przez pracownika wspólnika spółki. Nie powinno mieć znaczenia czy funkcję członka zarządu pełni wspólnik będący osobą fizyczną, czy też pracownik wspólnika będącego osobą prawną. W tym drugim przypadku, podobnie jak i w pierwszym, wspólnik za zarządzanie spółką otrzymuje ekwiwalent w postaci dywidendy.

Oznacza to, że w przypadku spółek, w których wspólnicy osobiście lub w przypadku osób prawnych, przez swoich pracowników, pełnią funkcję członka zarządu bez wynagrodzenia, nie powinno być powodów do obaw o powstanie po stronie spółki z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Wypada jednak poczynić zastrzeżenie, że mogą znaleźć się i takie organy podatkowe, które będą reprezentowały pogląd odmienny.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: