Jak długo można egzekwować zobowiązanie z decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu

Anna Patoleta        12 lutego 2017        Komentarze (0)

Pomysł na dzisiejszy wpis pochodzi z komentarza jednego z Czytelników. Jakiś czas temu pisałam o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek i o kwestiach dotyczących przedawnienia. Jak zapewne pamiętacie rozróżnia się tu przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu oraz przedawnienie zobowiązania wynikającego z już wydanej decyzji.

Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności. W tym jednak przypadku, możliwe jest przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Termin przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata. Właśnie kwestie dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego okazują się budzić sporo wątpliwości.

Tytułem wstępu chciałabym tylko dodać, że aby zastosowanie środka egzekucyjnego mogło wywrzeć skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, muszą zostać łącznie spełnione dwie przesłanki. Pierwsza to zastosowanie środka egzekucyjnego i druga to zawiadomienie podatnika o zastosowaniu tego środka. Co istotne, oba te elementy muszą zaistnieć przed upływem terminu przedawnienia. Zawiadomienie podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego po upływie terminu przedawnienia, nawet jeśli środek egzekucyjny został zastosowany przed upływem przedawnienia, nie spowoduje przerwania biegu terminu przedawnienia.

W razie skutecznego spełnienia łącznie obu opisanych przesłanek, przerwanie biegu przedawnienia następuje wraz z zastosowaniem środka egzekucyjnego, a nie z chwilą zawiadomienia o jego zastosowaniu.

Wątpliwość czytelników wzbudza ustalenie momentu, od którego na nowo biegnie termin przedawnienia po jego przerwaniu. Czy termin ten rozpoczyna się np. dopiero po zrealizowaniu danego środka egzekucyjnego – np. po zwolnieniu zajętego rachunku bankowego, czy też zaraz po jego zastosowaniu.

Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny, czyli np. od następnego dnia po zajęciu rachunku bankowego.

Kolejną istotną kwestią jest ile razy bieg terminu przedawnienia może być przerywany.

Dopuszczalne jest wielokrotne przerywanie biegu terminu przedawnienia. Okoliczność ta została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (mówiący o przerwaniu biegu terminu przedawnienia), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., w zakresie w jakim w wyniku możliwości stosowania nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych dopuszcza za każdym razem do przerwania biegu terminu przedawnienia podatkowego, bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia jest zgodny z Konstytucją.

W związku z powyższym, prezentowane jest takie stanowisko, zgodnie z którym przerwanie biegu terminu przedawnienia następuje w każdym przypadku, gdy stosowany jest kolejny środek egzekucyjny zmierzający do wyegzekwowania zobowiązania podatkowego. Innymi słowy, prowadzenie egzekucji może skutkować wielokrotnym przerwaniem biegu przedawnienia, tj. za każdym razem, gdy organ egzekucyjny w stosunku do tego samego zobowiązania podatkowego zastosuje nowy środek egzekucyjny.

W praktyce oznacza to, że organ egzekucyjny ma możliwość egzekwowania od członka zarządu znacznie dłużej niż tylko przez 3 lata.

Wskazuje się, że nie powinno być dopuszczalne przerywanie biegu terminu przedawnienia konkretnej zaległości podatkowej poprzez wielokrotne ponawianie w oparciu o ten sam tytuł wykonawczy zajmowania wciąż tego samego rachunku bankowego osoby zobowiązanej. W takim przypadku przedawnienie zobowiązania podatkowego posiadacza jakiegokolwiek rachunku bankowego nie mogłoby nigdy nastąpić.

Mam nadzieję że udało mi się rozwiać kilka Waszych wątpliwości.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: