Czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT?

Anna Patoleta        25 września 2015        Komentarze (0)

Na to pytanie już wkrótce odpowie NSA w składzie 7 sędziów. NSA postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt: I FSK 1014/14, przedstawił składowi siedmiu sędziów, zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Zagadnienie to pojawiło się podczas rozpatrywania przez NSA skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach z 5 marca 2014 r., sygn. akt: III SA/Gl 1550/13.

Z czego wynikają te wątpliwości? W razie umorzenia udziałów (akcji) wspólnika w spółce, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży udziałów pomiędzy spółką i wspólnikiem w celu ich umorzenia. Samo nabycie udziałów (akcji) od wspólnika nie jest objęte podatkiem VAT. Jednakże, jeśli spółka w zamian za umorzone udziały przekazuje wspólnikowi rzeczy (np. nieruchomość), to w ocenie NSA pozostaje otwarta kwestia, czy nabycie udziałów w celu umorzenia jest jedynie elementem składowym jednej czynności prawnej – dobrowolnego umorzenia udziałów, czy też z uwagi na dające się w niej wyodrębnić składowe czynności, w postaci nabycia udziałów w celu umorzenia i zbycia części majątku tytułem wypłaty wynagrodzenia za odzyskane udziały, z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, należy rozpoznać je odrębnie. Na gruncie takiego rozdzielenia należy przeanalizować, czy przy tych czynnościach spółka działa w charakterze podatnika VAT.

Organy podatkowe uważają taką czynność za odpłatną dostawę towaru. W ocenie organów podatkowych, dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ponadto, do wspomnianego przeniesienia dochodzi na zasadzie odpłatności. W związku z tym, organy przyjmują, że przeniesienie rzeczy w zamian za nabycie przez spółkę udziałów, podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, a spółka jest uznawana za podatnika VAT.

Organy podatkowe dodatkowo powołują się na wyrok NSA z dnia 1 września 2011 r. sygn. akt: I FSK 1212/10. W tym wyroku NSA uznał, że umorzenie udziałów w spółce z o.o. w zamian za przekazanie rzeczy, podlega opodatkowaniu VAT w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Sąd podkreślił, że pojęcie „rozporządzenia towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko, obejmując nim sprzedaż i zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu.

Co zupełnie zrozumiałe, podatnicy z reguły prezentują stanowisko odmienne. W tym względzie opierają się na wyroku NSA z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt: I FSK 1814/13 oraz z dnia 10 maja 2012 r. sygn. akt: I FSK 1010/11. Według tego stanowiska, umorzenie udziałów nie stanowi działalności gospodarczej spółki i co za tym idzie, nie można jej przyznać statusu podatnika VAT w związku z wypłatą wynagrodzenia za umorzone udziały w postaci rzeczowej. Tym samym, wypłata wynagrodzenia w postaci rzeczowej w zamian za dobrowolne umorzenie udziałów, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega ustawie o VAT.

O uchwale NSA, rozstrzygającej to zagadnienie prawne, będziesz mógł przeczytać na moim blogu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: