15 % stawka CIT nie dla każdego – czyli co zrobić aby płacić niższy podatek dochodowy

Anna Copp        02 listopada 2016        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wydarzy się rzecz niemalże niebywała. Obniżeniu ulegnie stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Z obniżonej 15 % stawki CIT nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać.

Na zmianie skorzystają wyłącznie mali podatnicy i podatnicy dopiero rozpoczynających działalność. Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży  (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1.200.000 euro. Jeśli zaś chodzi o podatników dopiero rozpoczynających działalność, to z niższej stawki będą mogli korzystać tylko przez pierwszy rok podatkowy, a w następnych o ile będą małymi podatnikami.

Podatnikami płacącymi CIT są w szczególności spółki z o.o., spółki akcyjne, czy spółki komandytowo-akcyjne. Jak pokazuje praktyka, w dalszym ciągu najwięcej mikro i małych przedsiębiorstw jest prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osób fizycznych wpisanych do CEIDG oraz w ramach spółek osobowych. Ten krąg podatników nie odczuje zmiany i będzie płacić podatek dochodowy według skali (18% lub 32%) albo podatek liniowy (19%).

Stąd rodzi się naturalna myśl – a może przekształcić swoją działalność np. w spółkę z o.o. i płacić niższy podatek dochodowy? Taka myśl na pierwszy rzut oka wydaje się logiczna. Jednakże, ewentualne przekształcenie wcale nie musi okazać się korzystne.

Dlaczego?

Dlatego że ustawodawca wprowadził określone mechanizmy ograniczające możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej.

Podatnicy którzy zmienią formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki osobowej np. w spółkę z o.o., będą mogli skorzystać z niższej stawki CIT dopiero w trzecim roku podatkowym od przekształcenia.

Ten sam mechanizm ograniczający zastosowanie obniżonej stawki CIT będzie miał zastosowanie do podmiotów, które zostały utworzone:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę;
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, w którym wniesiono te składniki majątku;
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Niższa stawka CIT nie znajdzie również zastosowania w przypadku podatkowych grup kapitałowych.

Co ważne, nawet podatnicy powstali w wyniku powyższych transformacji w okresie od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy, a przed 31 grudnia 2016 r., mają obowiązek stosować dotychczasową stawkę podatku CIT (19%) w roku podatkowym rozpoczętym po 31 grudnia 2016 r.

Jeśli rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., podatnicy stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego dotychczasową 19% stawkę podatku.

Przechodząc do sedna – czy warto zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej aby płacić niższy podatek dochodowy?

Wbrew pozorom niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, a odpowiedź zależy od uwzględnienia określonych okoliczności, w tym różnic w prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG, spółki osobowej czy spółki kapitałowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: